• Українська
 • English
×

Х Всеукраїнська наукова конференція молодих учених «Правова система держави: проблеми формування та перспективи розвитку».

Місце: м. Одеса, вул. Успенська, 1
Час: 10.00
12 / 12 / 2017

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

12 грудня 2017 року Одеський державний університет внутрішніх справ проводить Х Всеукраїнську наукову конференцію молодих учених «Правова система держави: проблеми формування та перспективи розвитку».

До участі у конференції запрошуються науковці, ад’юнкти, аспіранти, здобувачі, магістри, курсанти та студенти.

Робоча мова конференції українська.

Форма участі очна та дистанційна.

РОБОТА КОНФЕРЕНЦІЇ ПЛАНУЄТЬСЯ

У РАМКАХ ТАКИХ СЕКЦІЙ:

 • Теорія та практика побудови і розвитку демократичної, соціальної, правової держави у контексті євроінтеграції
 • Права людини в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку
 • Теоретико-правові проблеми забезпечення правопорядку територіальними органами Національної поліції

ПОРЯДОК ПОДАЧІ МАТЕРІАЛІВ

Для участі в роботі конференції просимо до _25 листопада 2017 р. надіслати на адресу електронної пошти оргкомітету:

 • заповнену за зразком заявку на участь у конференції (див. додаток);
 • тези доповіді (вимоги до оформлення тез доповіді додаються);
 • відскановану електронну копію рецензії (для осіб, які не мають наукового ступеня).

Файли (у форматі *.doc) повинні відповідати прізвищу доповідача зі  вказівкою для заявки – Заявка, для тез – Тези. Наприклад: Іванов_Заявка, Іванов_Тези.

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ:

 • Назва секції відповідно до переліку (шрифт Times New Roman № 12, праворуч).
 • Назва доповіді посередині рядка (перше слово з великої літери, без крапки): шрифт Times New Roman № 14, жирний.
 • Нижче, через один інтервал, праворуч – прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, повна назва установи, де навчається або працює автор, відомості про наукового керівника (для осіб, які не мають наукового ступеня); шрифт Times New Roman № 12.
 • Через один інтервал – текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А4 (210×297), орієнтація книжкова, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman, кегель 14, міжрядковий інтервал 1,5; вирівнювання тексту – по ширині; абзацний виступ – 1,25 см.
 • Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].
 • Загальний обсяг тексту – до 5-ти сторінок зі списком використаних джерел.

  Оргкомітет конференції залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають напряму конференції та вимогам щодо їх оформлення.

  Тези не підлягають додатковому редагуванню, тому вони мають бути ретельно перевірені автором, який несе відповідальність за висвітлений матеріал.

Усі витрати, пов’язані з участю у конференції, придбанням матеріалів, здійснюються за рахунок учасника конференції або сторони, що відряджає.

Тексти надсилаються на поштову адресу університету: 65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1, Одеський державний університет внутрішніх справ (з позначкою: на X Всеукраїнську наукову конференцію молодих учених «Правова система держави: проблеми формування та перспективи розвитку») або  на електронну адресу: tdipoduvs@ukr.net

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК:

(067) 970-92-40 – доцент кафедри теорії та історії держави і права, к.ю.н. Берендєєва Анастасія Ігорівна;

(048) 717-33-21 – відділ організації наукової роботи ОДУВС.

Реєстрація учасників конференції

з 9.00 до 10.00 год.

Початок конференції о 10.00 год.

 

Перейти до вмісту