• Українська
  • English
×

Актуальні питання протидії правопорушенням у сфері використання інформаційно-телекомунікаційних систем

Місце: м. Одеса, вул. Успенська, 1, ауд 309
Час: 10:00
28 / 10 / 2016

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Робочі мови конференції:

українська;

– англійська;

– російська.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

  1. Моделі, методи та інформаційні технології в правозастосовчій діяльності.
  2. Адміністративно-правове забезпечення кібербезпеки в Україні.
  3. Автоматизовані системи діяльності Національної поліції.

 ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ:

  • Назва секції (напряму) відповідно до переліку (шрифт Times New Roman № 12, праворуч).
  • Назва доповіді посередині рядка (перше слово з великої літери, без крапки): шрифт Times New Roman № 14, жирний.
  • Нижче, через один інтервал, праворуч – прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, повна назва установи, де навчається або працює автор, відомості про наукового керівника (для осіб, які не мають наукового ступеня); шрифт Times New Roman № 12.
  • Через один інтервал – текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А4 (210×297), орієнтація книжкова, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman, кегель 14, міжрядковий інтервал 1,5; вирівнювання тексту – по ширині; абзацний виступ – 1,25 см.
  • Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].
  • Загальний обсяг тексту – до 5-ти сторінок зі списком використаних джерел.

Оргкомітет конференції залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають напряму конференції та вимогам щодо їх оформлення.

       Тези не підлягають додатковому редагуванню, тому вони мають бути ретельно перевірені автором, який несе відповідальність за висвітлений матеріал.

Усі витрати, пов’язані з участю у конференції, придбанням матеріалів, здійснюються за рахунок учасника конференції або сторони, що відряджає.

Перейти до вмісту