• Українська
  • English
×

Міжнароднийнауково-практичнийкруглийстіл «КРИМ – ЦЕ УКРАЇНА: СТРАТЕГІЯ ДЕОКУПАЦІЇ ТА РЕІНТЕГРАЦІЇ»

Місце: м. Одеса, вул Успенська, 1
Час: 11:00
24 / 02 / 2023

Міністерствовнутрішніх справ України

Одеськийдержавнийуніверситетвнутрішніх справ

Національна поліція України

Полонійнаакадемія в Ченстохові

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Міжнароднийнауково-практичнийкруглийстіл 

«КРИМ – ЦЕ УКРАЇНА:

СТРАТЕГІЯ ДЕОКУПАЦІЇ ТА РЕІНТЕГРАЦІЇ»

з нагоди Дня спротивуокупації
АвтономноїРеспублікиКримта міста Севастополя
 

24 лютого 2023 року

м. Одеса, Україна

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі у засіданні Міжнародного науково-практичного круглого столу «Крим – це Україна: стратегія деокупації та реінтеграції» з нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, яке відбудеться 24 лютого 2023 року в Одеському державному університеті внутрішніх справ.

До участі у заході запрошуються науково-педагогічні працівники; представники органів державної влади та місцевого самоврядування; представники громадських та міжнародних організацій; працівники поліції та інші особи, яких цікавлять проблеми, що будуть обговорюватися на засіданні круглого столу.

Робоча мова конференції – українська, англійська.

Форма участі – очна та дистанційна.

Посилання на Zoom буде надіслано всім учасникам.

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Голова організаційного комітетуШвець Дмитро Володимирович, ректор Одеського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент, полковник поліції;

заступник головиорганізаційного комітетуКорнієнко Максим Вікторович, проректор Одеського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, полковник поліції;

заступник головиорганізаційного комітетуМатвєєва Лілія Георгіївна, завідувач кафедри теорії та історії держави і права Одеського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, полковник поліції;

КринськийАнджей– ректор Полонійної академії в Ченстохові, доктор філософії, доктор богослов’я, гоноріскауза, професор;

Магновський Ігор Йосифович –професор кафедри теорії та історії держави і права Одеського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор;

Тарасенко Лідія Борисівна–професор кафедри теорії та історії держави і права Одеського державного університету внутрішніх справ, кандидат історичних наук, доцент;

Пальшков Костянтин Євгенович–доцент кафедри теорії та історії держави і права Одеського державного університету внутрішніх справ, кандидат політичних наук, доцент.

ПОРЯДОК  РЕЄСТРАЦІЇ:

Форма участі –безоплатна. Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають зробити такі дії до 10 лютого 2023 року (включно):

  1. заповнити заявку за посиланнямабо за QR-кодом;
  2. надіслати на електронну адресу berezovenko96@gmail.com:

– тези доповіді;

– контактний номер телефону для участі дистанційно.

Файл (у форматі *.doc) повинен відповідати прізвищу доповідача. Наприклад: Шевченко_Тези.

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Реєстрація учасників круглого столу: з 10:30 до 11:00 год.

Початок засідання круглого столу о 11:00 год.

 ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ:

  • Назва доповіді посередині рядка (перше слово з великої літери, без крапки): шрифт TimesNewRoman № 14, жирний.
  • Нижче, через один інтервал, праворуч – прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, повна назва установи, де навчається або працює автор, відомості про наукового керівника (для осіб, які не мають наукового ступеня); шрифт TimesNewRoman № 12.
  • Через один інтервал – текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А4 (210×297), орієнтація книжкова, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт TimesNewRoman, кегель 14, міжрядковий інтервал –1,5; вирівнювання тексту – по ширині; абзацний виступ – 1,25 см.
  • Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].
  • Загальний обсяг тексту – до 5-ти сторінок зі списком використаних джерел.

Оргкомітет конференції залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають тематиці круглого столу та вимогам щодо їх оформлення.

Тези не підлягають додатковому редагуванню, тому вони мають бути ретельно перевірені автором, який несе відповідальність за висвітлений матеріал.

Інформаційний лист

Перейти до вмісту