Цікаві новинки

 img_20201120_095617 Зіньковський І.П., Гловюк І.В.  Повноваження слідчого при обранні, зміні та скасуванні заходів забезпечення кримінального провадження: доктрина і практика : монографія. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. 420 с.

У монографії досліджено проблематику повноважень слідчого при обранні, зміні та скасуванні заходів забезпечення кримінального провадження. Надано теоретико-методологічне характеристику повноважень слідчого при обранні, зміні та скасуванні заходів забезпечення кримінального провадження; роз­крито самостійні повноваження слідчого при обранні та скасуванні заходів забезпечення кримінального провадження; розглянуто повноваження слід­чого при обранні, зміні та скасуванні заходів забезпечення кримінального провадження, що застосовуються за ухвалою слідчого судді.

 200117200573_217333 Гловюк І.В., Стоянов М.М., Завтур В.А. Використання практики Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні: навчально-практичний компендіум. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. 420 с.

Навчально-методичний компендіум підготовлений для здобувачів вищої освіти для підготовки до занять зі спеціального курсу «Використання практики Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні». Містить матеріали для вивчення, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, питання, задачі, завдання або кейси для підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти, літературу для спеціаль­ного курсу.

 200123900098_211534 Юркевич О.М., Павленко Ж.О. Підготовка до складання ТЗНПК в завданнях та рішеннях: логічний підхід: навч. посіб. Вид. 3-тє, допов. та переробл. Харків : «Контраст», 2020. 312 с.

Посібник включає ве­лику кількість прикладів з методологією та методикою обгрунтування рішень тестових завдань, які були запропоновані в якості зразків для підготовки до вступних іспитів в магістратуру по спеціальності 081 «Право»; оприлюднені завдання ТЗНПК основної сесії ЄФВВ та завдання числового, логічного та вер­бального тестів для самостійної роботи. Використовується оригінальна техніка розв’язання тестових завдань на основі логічного підходу.

 200089800000_300859 Несінов О. М. Складові успіху у кримінальному процесі: наук.-практ. посіб. Вид. 2-ге. Київ : Норма права, 2020. 880 с.

Зміст книги відповідає її назві, і пропонує читачу вже застосовані автором шляхи, дії, тактичні прийоми адвоката для досягнення успіху в кримінальному процесі.

Окремий розділ присвячено питанням прогалин та недоліків у криміналь­но-процесуальному законодавстві, слідчо-судовій практиці, які мало або взагалі не досліджені. Запропоновано як саме їх можна використовувати учасниками кримінального процесу для досягнення бажаного результату.

 200109500017_221365 Цуцкірідзе М.С. Кримінальна процесуальна діяльність слідчого: теорія та практика : монографія; вступне слово проф. М.А. Погорецького. Київ : Алсрта, 2020. 562 с.

Монографія присвячена дослідженню теоретичних, правових та праксеологічних засад кримінальної процесуальної діяльності слідчого. У роботі розкрито сутність кримінальної процесуальної діяльності слідчого, методологічний, пізнавальний та компетенційний аспекти кримінальної процесуальної діяльності слідчого.

 img_20201116_123630 Досудове розслідування кримінальних проступків : метод. рек. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2019. 160 с.

У методичних рекомендаціях висвітлено загальні положення щодо кримінального проступку в системі кримінального права та кримінального проступку відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень». Розглянуто визначення кримінального проступку в системі кримінального законодавства України, проаналізовано процесуальні джерела доказів у кримінальних проступках, строки і особливості здійснення досудового розслідування таких проступків.

 img_20201112_131124 Фінансове право : підручник / за ред. М.П. Кучерявенка, О.О. Дмитрик. Харків : Право, 2019. 416 с.

У підручнику розкрито зміст основних фінансово-правових понять. З урахуванням положень чинного законодавства проаналізовано інститути фінансового права.

 img_20201112_131119 Адміністративне право : підручник / за заг. ред. Ю.П. Битяка. Харків : Право, 2020. 392 с.

У підручнику на основі досягнень адміністративно-правової науки, сучасного адміністративного законодавства України і практики його застосування висвітлено основні питання курсу адміністративного права України.

img_20200313_163712 Конституційне право України [Текст] : підручник / І. М. Алмаші, М. М. Алмаші, А. В. Белюга та ін.; вид. 9. перероб. та доп.– Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2018.– 462 с.

Підручник може бути корисним для кожного без винятку члена суспільства, оскільки обізнаність в конституційному праві України дозволяє особі бути впевненою у прийнятих нею рішеннях, на якій би роботі вона не працювала. Знання положень конституції України дозволить підвищити рівень правосвідомості громадян нашої держави та виробить стійку позицію не бути байдужим до подій загальнодержавного та місцевого значення.

img_20200313_163725 Запобігання корупції [Текст] : підручник / Б. М. Головкін, В. Ф. Оболенцев, М. В. Романов та ін., / за заг. ред. Б. М. Головкіна.– Харків : Право, 2019.– 296 с.

У підручнику сформовано знання про основні положення державної антикорупційної політики та законодавства у сфері протидії корупції, соціально-правову характеристику корупції та її проявів, конфлікт інтересів, механізм запобігання корупції в Україні.

img_20200313_163749 Діордіца І. В. Кібербезпекова політика України: стан та пріорітетні напрями забезпечення [Текст] : монографія / І. В. Діордіца. – Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 548 с.

У монографії проаналізовано стан вітчизняних нормативно-правових актів, що регулюють інформаційні відносини у сфері кібербезпеки. Визначено основні ознаки кібербезпекової функції та політики. Охарактеризовано складові правовідносин, що виникають та складаються у сфері кібербезпеки. Визначено правову природу загроз у сфері кібербезпеки, напрями розбудови національної системи кібербезпеки. Окреслено особливості правового режиму кібербезпекової політики в окремих країнах, а також підготовки фахівців у сфері кібербезпеки.

img_20200313_163800 Адміністративне право України [Текст] : навч. посібник / для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Право» освітньо-професійної програми «Правознавство» / за заг. ред. Т. О. Коломоєць.– Запоріжжя :  Видавничий дім «Гельветика», 2018.–  84 с.

У навчальному посібнику у систематизованому вигляді подається основний матеріал із базових тем навчальної дисципліни, завдання для набуття практичних навичок, списки основної та додаткової літератури, завдання для самостійної роботи.

img_20200313_163820 Довідник керівника поліції – поліцейська діяльність, керована розвідувальною аналітикою / ILP : навчальний посібник / Користін О. Є., Пефтієв Д. О., Некрасов В. А.; за заг. ред. Вербенського М. Г.– Київ : «Видавництво Людмила», 2019.– 120 с.

У довіднику на основі аналізу зарубіжної спеціальної літератури, узагальнення досвіду розвинених поліцейських систем світу, із врахуванням сучасного етапу реформування сучасних правоохоронних органів, концептуально визначено засади та ключові елементи щодо формування сучасної моделі поліцейської діяльності. Викладені матеріали методологічно зосереджують увагу на формуванні сучасного правоохоронного світогляду, перш за все, управлінської ланки в Національній поліції України.

img_20200313_163828 Панкевич О. З. Державне право зарубіжних держав [Текст] : підручник / О. З. Панкевич.–  Львів : Львівський університет внутрішніх справ, 2019.– 260 с.

У підручнику висвітлено сучасний стан і основні тенденції розвитку державного права зарубіжних держав. Охарактеризовано предмет і метод конституційно-правового регулювання; головні джерела державного права; основні конституційно-правові поняття й терміни.

img_20200313_163851 Кримінальне право України: Загальна частина [Текст] : підручник  / Є. С. Назимко, С. В. Лосич, Ю. О. Данилевська та ін. / за заг. ред. проф. В. М. Бесчастного та О. М. Джужи.–  Київ : ВД «Дакор», 2018.– 386 с.

Підручник підготовлено з урахуванням сучасних досягнень науки кримінального права, практики Європейського суду з прав людини та відповідно до чинних норм кримінального законодавства України.

img_20200313_163902 Кубрак Р. М. Кримінально-виконавча характеристика засуджених з психічними відхиленнями до позбавлення волі на певний строк [Текст] : монографія / Р. М. Кубрак, В. В. Лень. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2018. –272 с.

У монографії комплексно досліджено кримінально-виконавчу характеристику засуджених з психічними відхиленнями до позбавлення волі на певний строк, встановлено особливості виконання покарання та визначено особливості організації соціально-виховної роботи щодо цієї категорії.

img_20200313_163913 Конфлікти в оперативно-розшуковій діяльності кримінальної поліції України [Текст] : науково-практ. посібник / Д. О. Александров, Б. І. Бараненко, О. І. Богучара та ін. / за  ред. В. М. Комарницького, В. О. Криволапчук, Б. І. Бараненка.– МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка.– Сєвєродонецьк, РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2018.– 661 с.

У посібнику висвітлено загальну історію конфліктів, розкрито їх сутність, структуру, місце та роль в оперативно-розшуковій діяльності кримінальної поліції України. Визначено методологію використання конфліктологічних знань в діяльності оперативних підрозділів, зокрема в умовах конфліктних ситуацій, що виникають на внутрісистемному рівні їх функціонування та під час здійснення ними оперативно-розшукових заходів.

img_20200102_110315 Бандурка О.М. Професійна етика поліцейського [Текст] : науково-практ. посібник / О. М. Бандурка.– Харків : Золота миля, 2017.– 294 с.

У посібнику викладено питання історії виникнення і розвитку етики. Розкрито основні поняття й категорії, піддано аналізу їх значення і зміст. Головну увагу приділено такому напрямку, як професійна етика поліцейського, що включає теоретичні основи, етичні засади правоохоронної діяльності, основні моральні вимоги до працівника поліції. Підкреслюється необхідність розвитку професійної етики і практичного застосування її у вирішенні службових завдань поліції.

 img_20200313_163935 Дисциплінарна відповідальність прокурорів в Україні [Текст] : О. Банчук,  М. Каменєв, Б. Малишев, В. Петраковський, М. Цапок.– К: Москаленко О. М., 2019.–140 с.

Дослідження присвячено вивченню практики притягнення прокурорів до дисциплінарної відповідальності Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів протягом 2017-2018 р.р. У публікації проаналізовано різні аспекти дисциплінарної практики.

проходная комплектная трансформаторная подстанцияузи молочных желез