Цікаві новини

vajda Вайда Т.С. Водіння легкового автомобіля. Методика проведення занять з практичного навчання [Текст] : навч.-метод. посібник для інструкторів з практичного навчання водіння та курсантів ВНЗ МВС України / Т.С. Вайда. – Херсон: Грінь Д.С., 2017. – 600 с.

У посібнику розкрито зміст розділу «Водіння легкового автомобіля» у відповідності до вимог Типової програми підготовки водіїв категорії В. Пояснено у доступній формі порядок виконання курсантами завдань з передбачених тем навчальних модулів. Наведено відповідні вправи для набуття кандидатами у водії навичок володіння транспортним засобом. Запропоновано медичні підходи та педагогічні прийоми навчання керуванню автомобілем для їх використання інструкторами з метою підвищення ефективності індивідуальних занять з майбутніми водіями згідно вимог та за тематикою програми.

zabezpechennya Забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності [Текст] : навч. посіб. / колектив авторів; за ред. В.О. Боняк. – Дніпро: Ліра ЛТД, 2017. – 224 с.

У навчальному посібнику розглянуто теоретико-правові та організаційні основи діяльності правоохоронних органів України щодо забезпечення прав і свобод людини, розкрито ключові питання кожної з тем. Акцентовано на основоположних правах і свободах людини, проаналізовано рішення Європейського Суду з прав людини, що сприятиме модернізації освітньої діяльності у світлі європейських вимог.

 kriminalno Кримінально-правова охорона соціального та пенсійного страхування [Текст] : монографія / В. С. Кошевський, П.А. Воробей, А.В. Савченко та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2017. – 154 с.

Монографія присвячена комплексному та системному дослідженню питань кримінально-правової охорони сфери соціального та пенсійного страхування. У роботі розглянуто генезис і зарубіжний досвід кримінальної відповідальності за ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а також проаналізовано елементи складу цього діяння.

 osnovi Основи методики ICIPS та її використання у навчальному процесі ВНЗ МВС України [Текст] : метод.реком. з наочним відео супроводом / [кол. авт. ]. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2017. – 92 с.

Методичні рекомендації є підсумком практичних занять та тренувань науково-педагогічного складу кафедри тактико-спеціальної підготовки. Зміст тем, запропонованих у методичних рекомендаціях є елементами тренувань, що сплановані та випробувані на собі викладачами цієї кафедри, а тому є комплексною працею, в якій проаналізовано, узагальнено та сформульовано підходи щодо практичного застосування навчальної програми спортивного фітнесу за версією компанії ICIPS Україна у структурі навчального процесу працівників Національної поліції України.

 ostapovich Остапович В.П. та ін. Теорія, методика і тактика вогневої підготовки [Текст] : навч.-метод. посібник / В.П. Остапович, В.Г. Бабенко, І.В. Янко; за ред. проф. В.О. Криволапчука. – К.: ДНДІ МВС України, 2017. – 236 с. – (Серія «Професійно-психологічна готовність поліцейського до службової діяльності»).

У навчально-методичному посібнику розглядаються основи теорії, методики і тактики вогневої підготовки особового складу Національної поліції України, викладено організаційно-методичні, психолого-педагогічні поради й рекомендації з питань забезпечення та порядку проведення занять з вогневої підготовки, а також наведено деякі окремі положення тактичної та домедичної підготовки.

 pravovi-osnovi Правові основи організації та забезпечення цивільного захисту [Текст] : навч. посіб. / [О.О. Островерх, Т.М. Ковалевська, О.В. Савченко]. – Харків: ФОВ Панов А.М., 2017. – 183 с.

У навчальному посібнику послідовно розкрито базові теми дисципліни. Усі теми логічно взаємопов’язані. Багато питань, із розглянутих у навчальному посібнику, недостатньо або взагалі не висвітлені в сучасній навчальній літературі. Зокрема, це стосується адміністративно-процесуальної діяльності органу державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки.

 upravlinnya Управління в системі Міністерства внутрішніх справ України в умовах реформування [Текст] : монографія / [В.О. Криволапчук, Л.М. Доля, О.Г. Циганов та ін.; за заг. ред. М.Г. Вербенського]. – К.: ТОВ «Нілан ЛТД», 2017. – 252 с.

У монографії досліджено організацію управління в системі МВС України в умовах реформування. На основі аналізу доктринальних та нормативних джерел розглянуто питання державного управління, організації взаємодії в системі МВС, проблемні питання у сфері організаційно-правового забезпечення управління МВС в умовах реформування тощо.

img_20181012_094951 Чишко К.О. Адміністративно-правова кваліфікація правопорушень у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки [Текст] : монографія / К.О. Чишко; за ред. О.Ю. Салманової. – Харків : У справі, 2017. – 232 с.

У монографії вироблено загальні та спеціальні принципи здійснення адміністративно-правової кваліфікації, запропоновано правила проведення кваліфікації адміністративних правопорушень та описано процедуру проведення кваліфікації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки. Сформульовано напрямки вдосконалення законодавства про адміністративні правопорушення у зазначеній сфері.

img_20181012_094940 Трофанчук Г.І. Історія держави та права України [Текст] : навч. посіб. / Г.І. Трофанчук. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2017. – 568 с.

Посібник підготовлений на основі багаторічного досвіду викладання автором навчальної дисципліни у вищих навчальних закладах і з урахуванням кредитно-модульної системи навчання. Його метою є спонукання читача до творчого мислення, самостійних роздумів та суджень, власних оцінок тих чи інших історичних подій, явищ, інститутів держави і права.

img_20181012_094929 Пчеліна О.В. Теоретичні основи формування та реалізації методики розслідування злочинів у сфері службової діяльності [Текст] : монографія / В. Б. Пчеліна. – Харків : ТОВ «В справі», 2017. – 524 с.

У монографії досліджуються теоретичні і практичні основи формування та застосування методики розслідування злочинів у сфері службової діяльності. Розглядається загальна та криміналістична характеристика зазначених злочинів, виділяються теоретичні передумови побудови методики розслідування злочинів у сфері службової діяльності, окреслюються проблеми формування такої методики розслідування злочинів та проблеми реалізації її положень.

img_20181012_094919 Негласні слідчі (розшукові) дії [Текст] : навч.-наоч. посіб. / [Ю.Г. Севрук, О.В. Шамара, А.В. Столітній та ін.] – К.: Національна академія прокуратури України, 2017. – 110 с.

Посібник розкриває питання щодо підстав проведення негласних слідчих (розшукових) дій, вказано їх види, суб’єктів надання дозволу на їх проведення, а також суб’єктів їх проведення. Наведено вимоги до постанови слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, до клопотання щодо таких дій тощо.

img_20181012_094907 Наркозлочинність (кримінологічний аналіз та протидія) [Текст] : навч. посіб. / [Я.В. Ступник, О.В. Білаш, Ю.Ю. Варга та ін.]. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – 308 с.

У посібнику розглядається комплекс теоретичних та практичних питань сучасного стану протидії наркозлочинності в Україні. Розглянуто питання організації та правового регулювання протидії наркозлочинності , у тому числі в напрямку спеціального 9кримінологічного) та індивідуального запобігання злочинам.

img_20181012_094812 Кримінологія [Текст] : підручник. практикум / В.С. Ковальський, О.М. Костенко, Г.М. Семаков та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2017. – 344 с.

Підручник підготовлений відповідно до стандартів вищої юридичної школи з метою викладення науково обґрунтованих уявлень про сучасний стан злочинності в Україні і світі, негативні явища і процеси, які її обумовлюють, кримінологічні риси особи злочинця і потерпілого, а також про теорію запобігання злочинності.

 img_20181012_094753 Доказування у кримінальному провадженні [Текст] : навч.-практ. посіб. – К.: Національна академія прокуратури України, 2017. – 346 с.

У посібнику висвітлено теоретичні та практичні питання, що стосуються доказів і процедури доказування у кримінальному провадженні. Детально досліджено кожне з процесуальних джерел доказів; проаналізовано європейські стандарти доказування у кримінальному провадженні; розкрито особливості процесу доказування на різних стадіях та в особливих порядках кримінального провадження.

 img_20181012_094720 Виявлення, документування та розслідування злочинів, передбачених ст. 315 КК України, вчинених з використанням мережі Інтернет [Текст] : навч.- практ. посіб. / за ред. В.М. Комарницького, В.О. Криволапчука, Б.І. Бараненка; МВС України, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – 505 с.

У навчально-практичному посібникові розкриваються процесуальні, оперативно-розшукові та криміналістичні основи, а також організаційно-тактичні особливості виявлення, документування й розслідування злочинів, передбачених ст. 315 КК України, вчинених з використанням мережі Інтернет.

 img_20181012_094707 Актуальні питання призначення та проведення експертиз [Текст] : навч. – практ. посіб. / за заг. ред. Присяжнюка І.І. – К.: Національна академія прокуратури України, 2017. – 300 с.

У науково-практичному посібнику визначено підстави проведення судових експертиз та систему судово-експертних установ України. Висвітлено особливості підготовки і призначення окремих видів експертиз та експертних досліджень. Надано інформацію про експертні установи та підрозділи, у яких проводяться конкретні види досліджень.

 img_20181012_094642 Адміністративна діяльність органів поліції України [Текст] : підручник / за заг. ред. В.В. Сокуренка; [О.І. Безпалова, О.В. Джафарова, В.А. Троян та ін.]. – Харків: ХНУВС, 2017. – 432 с.

У підручнику висвітлено основні положення законодавства України, що регулює адміністративну діяльність органів поліції, розкрито зміст і напрями цієї діяльності, висвітлено особливості превентивної роботи поліції. Охарактеризовано особливості організації підтримання публічної безпеки та порядку, захисту й дотримання прав і свобод людини в діяльності поліції, контролю і нагляду як основи забезпечення законності в діяльності органів поліції.

img_20180823_212958 Тактико-спеціальна підготовка працівників Національної поліції: навчальний посібник / С.В. Албул, О.Т. Ніколаєв, О.І. Тьорло, Ю.Р. Йосипів, В.М. Синенький та ін. – Одеса, Львів: ОДУВС, ЛьвДУВС, 2018. – 480 с.

В навчальному посібнику вміщено ґрунтовну інформацію з тактико-спеціальної підготовки за оновленою тематикою. Викладено матеріал, який повністю відповідає нормативній базі Національної поліції України, що дає змогу використовувати його у навчальному процесі закладів вищої освіти МВС України та в системі службової підготовки підрозділів поліції. Подано теми, які дають можливість якісно провести заняття, а також самостійно підготуватися.

Для викладачів, курсантів і слухачів закладів вищої освіти МВС України, практичних працівників Національної поліції.

 p80220-170250 Участь спеціаліста у місці події [текст] : довідник. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2017. – 128 с.

У довіднику розглянуто алгоритм дій спеціаліста під час огляду місця події, особливості виявлення, фіксації, вилучення та пакування слідової інформації, тактику дій під час огляду місця події в окремих ситуаціях . Для працівників органів  досудового розслідування, експертних підрозділів, науково-педагогічного складу вищих юридичних навчальних закладів.

 p80220-165929 Детективна діяльність у сфері економічної безпеки [текст] : навч. посіб. / В.І. Франчук, Н.Я. Михаліцка, П.Я. Пригунов та ін. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – 132 с.

Розкрито сутність категорії “детективна діяльність”, досліджено чинне та перспективне законодавство щодо діяльності детективних структур, тенденції розвитку детективної діяльності в сфері захисту бізнесу та види детективної діяльності у контексті захисту економічної безпеки підприємств.

 p80220-165841 Шиделко А.В. Профорієнтація і профвідбір: аксіологічні аспекти [текст] : навч. Посібник / А.В. Шиделко. – Львів: ЛьвДУВС, 2017. – 140 с.

Висвітлено поняття цінностей та ціннісних орієнтацій у контексті професійних преференцій особистості; класифікацію цінностей та їх функції; духовні цінності та професійне самовизначення; вплив гендерних стереотипів на професійні преференції молоді; конститутивні аксіологічні принципи вибору професії особистістю; професійне самовизначення молодої особистості; роль аксіологічних складових у профорієнтації та самовизначенні; освітні ціннісні орієнтації молоді; оптимізації й інтенсифікацію процесу навчання відповідно до демократичних цінностей суспільства; зміст професійно значущих якостей майбутнього фахівця.

 p80220-165858 Юридична логіка [текст] : підручник / за ред. В.С. Бліхара. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – 248 с.

Викладено основи формальної логіки з урахуванням особливостей їх застосування в мисленнєво-пізнавальній діяльності юриста. Зауважено на логічні вимоги, що висуваються під час оцінки юридичних подій і фактів у процесі ухвалення правових рішень, базові категорії логіки, правові поняття, їх формування та операції з ними, умови істинності юридичних суджень, індуктивні та дедуктивні методи встановлення причинних зв’язків, формування версій і доказів за юридично значущими справами.

 p80220-165729 Психологія життєтворення особистості в сучасному світі [текст] : монографія / Ю.Д. Гундертайло, В.О. Климчук, О.Я. Кляпець та ін.; за ред. Т.М. Титаренко; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – К.: Міленіум, 2016. – 320 с.

Монографію підготовлено за результатами планової фундаментальної науково-дослідної роботи “Соціально-психологічні практики особистісного життєконструювання в сучасному світі”, що здійснювалась упродовж 2011-2015 років колективом лабораторії соціальної психології особистості.

???? Професійне спілкування працівників Національної поліції: підручник / авт. кол.: С.І. Яковенко, О.М. Цільмак, Ю.В. Меркулова та ін.; За ред. док. псих. наук, проф. С.І. Яковенка. – Одеса: Астропринт, 2017. – 260 с.

Підручник призначений для опанування курсантами ВНЗ МВС України та працівниками підрозділів Національної поліції України навчальним матеріалом з одноіменної навчальної дисципліни. Розкрито основні поняття теорії комунікації, закономірності та прийоми ефективної комунікації з різними категоріями громадян, запропоновані засоби діагностики комунікативних умінь, шляхи їх розвитку та удосконалення.

itog

Українсько-німецький розмовник для працівників поліції / Ukrainisch-Deutsch Sprachführer für Polizisten / С.В. Албул,  А.Г. Бочевар. – Одеса: ОДУВС, 2017. – 103 с. + CD.   

Розмовник розрахований на працівників Національної поліції України, у яких виникають труднощі при спілкуванні з іноземними громадянами, які перебувають на території нашої держави. Розмовник складений за проблемним принципом, містить в собі найбільш розповсюджені фрази для спілкування та вирішення завдань професійної спрямованості. Структура розмовника складається з шести розділів: «Знайомство, контакти», «Національна поліція України», «В місті», «Дорожньо-транспортні ситуації», «Подоружування», «Послуги, відпочинок», «Поширені вирази».

Додатком до розмовника є CD з аудіо та відеоматеріалами німецькою мовою для самостійної підготовки.

Розмовник буде корисним для працівників Національної поліції, курсантів та викладачів навчальних закладів із специфічними умовами навчання МВС України та всіх, хто цікавиться німецькою мовою.

img205

Теоретико-прикладні засади конструктивної взаємодії ТИ поліції і населення в соціумі [Текст] : монографія / В. В. Середа, Р. І. Благута, О. М. Балинська, З. Я. Ковальчук, О. М. Ковбич, Л. Й. Гуменюк та ін.; за заг. ред. 3. Р. Кісіль. – Львів: ЛьвДУВС, 2017. – 600 с.

Розглянуто теоретично-практичні, психолого-правові та соціальні пробле­ми конструктивної взаємодії населення і поліції; уявлення громадян про довіру до працівників МВС; нормативно-ціннісні та мотиваційно-поведінкові моделі їхньої професійної діяльності; шляхи подолання корупції в системі МВС; професійну деформацію працівників правоохоронних органів: її суть, теоретичне обґрунтування. методологічні підходи до вивчення, професіоналізацію і кадрову політику як чинники попередження; формування в цьому контексті механізмів психозахисту та психоемоційного вигоряння; комунікативності; психологічну готовність курсантів МВС до професійної діяльності; формування якостей, необхідних для конструктив­ної взаємодії; планування їхнього майбутнього в аспекті позитивного світогляду; управлінську компетенцію; професійного становлення курсантів у вишівській системі МВС; психолого-педагогічні та організаційно-правові чинники діяльності навчальних закладів і поліції у профілактичній та правоосвітнійроботі.

img207 Фаринник В. І. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження: теорія та практика [Текст] : монографія / В.І. Фаринник. – К.: Алерта, 2017. – 548 с.

У монографії на підставі аналізу правозастосовної практики, нормативно-правових актів і літературних джерел комплексно досліджено проблеми застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Визначено загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Розглянуто особливості реалізації заходів забезпечення кримінального провадження в кримінальному провадженні України та зарубіжних країн. Теоретичні положення поєднуються з прикладами помилок, порушень законності і позитивного досвіду, які є найбільш розповсюдженими у процесуальній діяльності сторони захисту та обвинувачення (слідчих, прокурорів).

img210

Чишко К. О. Адміністративно-правова кваліфікація правопорушень у сфері за­безпечення громадського порядку та громадської безпеки [Текст] : моногра­фія / за ред. д-ра юрид. наук, проф., О. Ю. Салманової. – Харків : [ТОВ «У справі»], 2017. – 232 с.

Монографію присвячено комплексному аналізу адміністративно-правової кваліфікації у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки. У роботі визначено теоретичне підґрунтя проведення кваліфікації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки. Вироблено загальні та спеціальні принципи здійснення адміністративно-правової кваліфікації, запропоновано правила проведення кваліфікації адміністративних правопорушень та описано проце­дуру проведення кваліфікації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, остання поділена на етапи та стадії. Сформульовано напрямки вдосконалення законодавства про адміністративні правопорушення у зазначеній сфері.

 

 

1 Надибська О.Я. Соціальні пріоритети України в глобалізаційному просторі: монографія / О.Я. Надибська. – Одеса: Астропринт, 2017. – 248 с.

У монографії проведено теоретичне осмислення поняття «соціальний пріоритет» і його ролі для розуміння тенденцій, механізму розвитку та особливості прояву сучасного українського суспільства. Спираючись на останні наукові результати в дослідженій галузі, автор здійснює методологічне обґрунтування і формулює новий підхід у розв’язанні проблеми соціальних пріоритетів, їх соціокультурного, епістемологічного та гуманістичного смислу.

Здійснено прогноз можливостей використання епістемологічного потенціалу теорії соціальних пріоритетів для корегування курсу розвитку українського суспільства в напрямку євроінтеграції і налагодження рівноправних зв’язків з іншими партнерами України.

 2 Взаємодія органів досудового розслідування з іншими органами і підрозділами Національної поліції України в запобіганні, виявленні та розслідуванні злочинів: навчальний посібник / В.Є. Тарасенко, Д.В. Головін, О.В. Поліщук. – Одеса: ОДУВС, 2017. – 104 с.

У навчальному посібнику розкрито організаційно-тактичні засади взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами і підрозділами Національної поліції України у протидії злочинності. Важливу увагу зосереджено на особливостях взаємодії при надходженні до органу поліції заяв та повідомлень про злочини та реагування на них, в ході досудового розслідування кримінальних проваджень та на стадії їх судового розгляду.

Посібник розраховано на курсантів та слухачів закладів освіти МВС України, практичних працівників правоохоронних органів.

img947 Адміністративні матеріали: підстави та порядок складання [Текст] : метод. рекомендації / [А. В. Лабунь, О. В. Ковальова, М. В. Корнієнко]. – Одеса : ОДУВС, 2017. – 167 с.

Методичні рекомендації містять необхідний для засвоєння навчальних дисциплін теоретичний та практичний матеріал, зокрема висвітлені загальні засади адміністративної відповідальності та особливості відповідальності за окремі адміністративні правопорушення; роз’яснення особливостей провадження по зверненнях громадян та справах про адміністративні правопорушення, порядку встановлення адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі, складання інших адміністративних матеріалів.

img948

Встановлення стану сп’яніння у водіїв транспортних засобів в Україні [Текст] : наук.-практ. посіб. / [М. Г. Вербенський, В. О. Криволапчук, Т. О. Проценко та ін.]. – К. ; Харків : Мачулін, 2017. – 205 с.

У науково-практичному посібнику висвітлено поняття та види сп’яніння людини, його граничні критерії, проаналізовано технічні та процесуальні аспекти виявлення стану сп’яніння, зокрема у водіїв транспортних засобів. Наведено сучасні засоби та методи визначення сп’яніння людини, а також нормативно-правову базу України у сфері безпеки дорожнього руху в частині боротьби з правопорушеннями, пов’язаними з керуванням транспортними засобами у стані сп’яніння.

img949 Шелехов А. О. Злочини проти громадського порядку та громадської безпеки [Текст] : хрестоматія / А. О. Шелехов, О. І. Плужнік, М. В. Корнієнко. – Одеса : ОДУВС, 2017. – 349 с.

Матеріали, що включені в дану хрестоматію, були підібрані відповідно до проблемних питань, які стосуються кваліфікації злочинів проти громадського порядку та громадської безпеки та призначені для застосування в навчальному процесі.

img950

Андрушко А. В. Злочинність у сфері туристичного бізнесу: кримінологічна характеристика та запобігання [Текст] : монографія / А. В. Андрушко, І. А. Нестерова. – Ужгород : ІВА, 2016. – 218 с.

У монографії, присвяченій комплексному дослідженню злочинності у сфері туристичного бізнесу, проаналізовано сучасний стан, динаміку та структуру вказаного виду злочинності та з’ясовано її детермінанти; розкрито основні риси осіб, які вчинили злочини у сфері туристичного бізнесу, і на цій основі створено узагальнений кримінологічний портрет особи злочинця, що вчиняє відповідні діяння; розроблено систему заходів запобігання злочинності у сфері туристичного бізнесу; охарактеризовано віктимологічний напрям запобігання злочинам, вчинюваним у вказаній сфері.