• Українська
  • English
×

Засідання спеціалізованої вченої ради ОДУВС

17 травня в Одеському державному університеті внутрішніх справ відбулись захисти дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора юридичних наук та кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, а також доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Так, наукове дослідження на тему «ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО НАГЛЯДУ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ» представила професор кафедри адміністративного права та адміністративного процесу ОДУВС Аліна Денисова. Науковий консультант – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Христофор Ярмакі, професор кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Одеського державного університету внутрішніх справ.

Офіційними опонентами виступили: доктор юридичних наук, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, професор Ольга Андрійко (Інститут держави і права імені В.М. Корецького, завідувач відділом проблем державного управління та адміністративного права); доктор юридичних наук, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки та техніки України, професор Володимир Гаращук (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри адміністративного права); доктор юридичних наук, професор Олена Рябченко (Університет державної фіскальної служби України, начальник кафедри адміністративного права, процесу та митної безпеки).

Цього ж дня до уваги членів спеціалізованої вченої ради своє дослідження на тему «СОЦІАЛЬНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ» представив завідувач кафедри трудового, земельного та екологічного права ОДУВС Олександр Пащенко. Науковий консультант – доктор юридичних наук, професор Вячеслав Борисов, головний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України.

Офіційними опонентами виступили: доктор юридичних наук, професор Анатолій Музика, провідний науковий співробітник Науково-дослідної лабораторії кримінологічних досліджень та проблем запобігання злочинності Державного науково-дослідного інституту МВС України, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України; доктор юридичних наук, професор Віктор Бесчастний, ректор Донецького юридичного інституту МВС України, заслужений юрист України; доктор юридичних наук, доцент Андрій Бабенко, завідувач кафедри теорії та історії держави і права Одеського державного університету внутрішніх справ.

Разом з цим, наукове дослідження на тему «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ» представила Вікторія Шевченко, асистент кафедри Житомирського державного університету імені Івана Франка. Наукове керівництво роботою здійснював доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Сергій Кузніченко, проректор Одеського державного університету внутрішніх справ.

Офіційними опонентами виступили: доктор юридичних наук, професор Олександр Миколенко, завідувач кафедри адміністративного та господарського права економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова та кандидат юридичних наук, доцент Сергій Ненько, ректор Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний університет бізнесу і права».

За результатами захистів спеціалізована вчена рада прийняла рішення про присвоєння Аліні Денисовій та Олександру Пащенку наукового ступеня доктора юридичних наук, а Вікторії Шевченко – наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Колектив Одеського державного університету внутрішніх справ щиро вітає науковців із успішним захистом дисертацій й бажає подальшого наукового розвитку та нових професійних звершень!