• Українська
  • English
×

СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

В Одеському державному університеті внутрішніх справ питання внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти врегульовані відповідним Положенням, яке схвалено Вченою радою (протокол від 25.03.2021 р. № 9) та затверджено Наказом ОДУВС від 30.03.2021 р. № 110.

2-12Це Положення розроблене відповідно до вимог Закону України «Про освіту», «Про вищу освіту», інших нормативно-правових актів МОН України та МВС України та ґрунтується на принципах, викладених у «Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти.

Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) в університеті передбачає здійснення таких процедур і заходів:

– визначення принципів та процедури забезпечення якості вищої освіти;

– здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм (перелік освітніх компонентів і логічна послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми);

– забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;

– щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників університету та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті університету, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;

– забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи здобувачів вищої освіти, за кожною освітньою програмою (кадрове, матеріально-технічне та методичне забезпечення);

– забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;

– забезпечення відповідної кваліфікації та високого фахового рівня науково-педагогічних працівників (застосування процедури відбору та призначення на посади на конкурсні основі з визначенням фахових вимог; створення умов і можливостей для вдосконалення фахової майстерності, стажування та підвищення кваліфікації; вивчення передового досвіду);

3– застосування інноваційних технологій навчання, стажування, підвищення кваліфікації тощо;

– забезпечення дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти в університеті, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату;

– інших процедур і контрольних заходів.

Система забезпечення якості вищої освіти в університеті розроблена згідно із принципами:

– відповідності європейським та національним стандартам якості вищої освіти;

– автономії університету, який несе відповідальність за забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;

– органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності;

– відкритості та доступності інформації на всіх етапах забезпечення якості освіти;

– безперервності освіти, яка відкриває можливість для постійного поглиблення загальноосвітньої та фахової підготовки, нероздільності навчання і виховання, що полягає в їх органічному поєднанні;

– варіативності освіти, що передбачає запровадження варіативного компоненту змісту освіти, диференціацію та індивідуалізацію освітнього процесу.

В Одеському державному університеті внутрішніх справ система забезпечення якості вищої освіти передбачає процедури:

– здійснення ранньої професійної орієнтації учнів загальноосвітніх шкіл;

– здійснення освітньої діяльності на високому рівні, який забезпечує здобуття вищої освіти відповідного освітнього ступеня;

– розвиток культури якості, в межах якої всі структурні підрозділи університету беруть на себе відповідальність за якість і долучаються до забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти на всіх рівнях;

– створення необхідних умов для розвитку та реалізації здібностей і талантів учасників освітнього процесу;

– формування та збереження культурних і наукових цінностей та досягнень суспільства, етичних і естетичних норм життя;

4-12– формування інноваційного освітнього середовища;

– налагодження міжнародних зв’язків у галузі освіти та науки;

– впровадження новітніх технологій для підвищення якості вищої освіти;

– сприяння працевлаштуванню випускників;

– забезпечення учасникам освітнього процесу академічної свободи;

– підтримка академічної чесності і свободи та запобігання проявам академічного шахрайства;

– залучення до забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти усіх стейкхолдерів;

– вивчення і врахування пропозицій стейкхолдерів до основних компетентностей випускників університету, необхідних для практичної діяльності в сучасних умовах.

Слід наголосити, що основними стратегічними цілями системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти є:

– гарантування розробки якісних освітніх програм відповідно до національних та міжнародних освітніх стандартів, націлених на підготовку фахівців із відповідними компетентностями, з урахуванням широкого спектру освітніх потреб здобувачів вищої освіти та роботодавців;

– формування у майбутніх фахівців необхідних соціально-особистісних компетенцій в поєднанні з професійними, що повинно стати цільовою установкою і змістовною основою процесу виховання особистості здобувача вищої освіти. Посилення виховної спрямованості освітнього процесу має здійснюватися з акцентом на розвиток соціально-особистісних компетенцій та професійних якостей особистості;

5-12– забезпечення якості освітньої діяльності шляхом дотримання встановлених норм та процедур за підтримки і відповідальності усіх учасників освітнього процесу;

– функціонування ефективної інституційної системи взаємодії структурних підрозділів з усіма учасниками освітнього процесу, яка забезпечуватиме безперервне вдосконалення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в університеті;

– запобігання будь-яким проявам нетолерантності чи дискримінації учасників освітнього процесу в університеті.

При цьому, в університеті існує п’ять рівнів функціонування системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, між якими розподіляються повноваження і обов’язки щодо внутрішнього контролю за якістю освітнього процесу.

Перший рівень – здобувачі вищої освіти. Функції та повноваження полягають у безпосередній участі в освітньому процесі та оцінці освітнього середовища університету з позиції можливості всебічного розвитку та набуття програмних результатів навчання.

Другий рівень – кафедри, керівники проєктних груп (гаранти) та члени проєктних груп освітніх програм, групи забезпечення, науково-педагогічні працівники, куратори академічних груп. Функції та повноваження полягають у реалізації, оновленні освітніх програм, а також забезпеченні постійного моніторингу якості вищої освіти та освітньої діяльності.

Третій рівень – факультет (декани факультетів, заступники деканів факультетів, завідувачі кафедри), курсантсько-студентське самоврядування та самоврядування ад’юнктів, аспірантів та докторантів. Функції та повноваження полягають у реалізації якісного освітнього процесу за освітніми програмами, щорічному моніторингу якості вищої освіти та освітніх програм.

6-11Четвертий рівень – Вчена Рада, ректорат, ректор, проректори, а також збори трудового колективу, в частині схвалення щорічного звіту ректора, інші структурні підрозділи. Функції та повноваження полягають у прийнятті загально-університетських рішень, документів, процедур тощо, що стосуються якості освітньої діяльності і якості вищої освіти та реалізації освітніх програм в університеті.

П’ятий рівень – роботодавці, представники бази практик. Функції та повноваження полягають у долученні до процедури прийняття та зміни освітніх програм, долученні до опитування щодо якості існуючих освітніх програм та якості освітньої діяльності за ними, здійсненні громадського контролю через включення представників роботодавців до складу дорадчих органів та комісій Університету, участі у проведенні та оцінці результатів практики та стажування як різновиду освітньої діяльності.

Посилання: URL: http://oduvs.edu.ua/wp-content/uploads/2016/09/Polozhennya-pro-sistemu-vnutrishnogo-zabezpechennya-yakosti-vishhoyi-osviti.pdf

Гарант
освітньої (професійної) програми
«Правоохоронна діяльність»
ступеня вищої освіти «магістр»
кандидат юридичних наук,
професор                                                                                    Сергій АЛБУЛ

Перейти до вмісту