• Українська
  • English
×

Повідомлення про захист дисертації Медведенка Сергія Вікторовича на здобуття ступеня доктора філософії

На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2020 № 429 «Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії» в університеті було утворено спеціалізовану вчену раду ДФ 41.884.001 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Медведенка Сергія Вікторовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».

Голова ради:

  1. Денисова Аліна Володимирівна, д.ю.н., доцент, Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України.

Рецензенти:

  1. Галунько Віра Миколаївна, д.ю.н., доцент, Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України.,
  2. Заєць Олександр Михайлович, к.ю.н., доцент, Одеський державний університет внутрішніх справ МВС України.

Опоненти:

  1. Берлач Анатолій Іванович, д.ю.н., професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
  2. Кубаєнко Андрій Володимирович, к.ю.н., доцент, Національний університет «Одеська юридична академія».

Назва дисертації: «Адміністративно-правові основи взаємодії Національної поліції України з громадськістю в правоохоронній діяльності».

Науковий керівник: Коропатов Олег Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Одеського державного університету внутрішніх справ.

Захист відбудеться «22» травня 2020 року о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 41.884.001 в Одеському державному університеті внутрішніх справ за адресою: 65014, м. Одеса, вул. Успенська, 1.

З дисертацією можна ознайомитись на сайті університету та у бібліотеці Одеського державного університету внутрішніх справ за адресою: 65000, м. Одеса, пров. Сабанський, 4.