• Українська
  • English
×

ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ЗА ОПП «ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ»

2-11В Одеському державному університеті внутрішніх справ проведено робочу нараду з питань підготовки магістрів за ОПП «Правоохоронна діяльність».

3-10У нараді під головуванням проректора державного університету кандидата юридичних наук Павла Берназа та гаранта ОПП «Правоохоронна діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти кандидата юридичних наук, професора Сергія Албула, брали участь декани, керівники кафедр та науково-педагогічні працівники, які забезпечують освітній процес.

4-11На початку наради проректор державного університету кандидат юридичних наук Павло Берназ зосередив увагу на проблемних аспектах співвідношення цілей та програмних результатів навчання з тенденціями розвитку спеціальності та ринку праці, необхідності врахування галузевого та регіонального контексту, а також досвіду аналогічних вітчизняних та іноземних програм.

5-11Гарант ОПП кандидат юридичних наук, професор Сергій Албул наголосив на забезпеченні можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії для здобувачів вищої освіти, реалізації їх права на вибір навчальних дисциплін, а також на необхідності дотримання та популяризації академічної доброчесності. Окремо було звернено увагу на питаннях забезпечення набуття 6-10здобувачами вищої освіти соціальних навичок (Soft Skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та програмним результатам навчання.

Начальник Навчально-методичного відділу кандидат технічних наук, доцент Олександр Сіфоров зупинився на питаннях внутрішнього забезпечення якості освітньої програми, необхідності своєчасного оновлення змісту навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик.

7-6Учасники наради у своїх виступах звернулися до проблем відповідності форм і методів навчання і викладання вимогам студентоцентрованого підходу, принципам академічної свободи.

8-1Крім цього, під час робочої наради були обговорені питання стосовно залучення до аудиторних занять професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців; організації практичної підготовки здобувачів вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності, а також реалізації дієвих механізмів освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти.

Гарант
освітньої (професійної) програми
«Правоохоронна діяльність»
другого (магістерського) рівня вищої освіти
кандидат юридичних наук,
професор                                                                                                                Сергій АЛБУЛ

Перейти до вмісту