• Українська
  • English
×

НАУКОВІ ГУРТКИ: НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ДОСЛІДЖЕННЯ

2-10Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті визначає технологію «навчання через дослідження» каталізатором освітньої діяльності в сучасному університеті, а розвиток дослідницьких здібностей здобувачів вищої освіти як необхідну умову навчання.

Діяльність наукових гуртків є однією з важливих форм якісної підготовки і виховання фахівців вищої кваліфікації, здатних творчо використовувати в практичній діяльності досягнення юридичної науки. Вони покликані стимулювати активну творчу працю здобувачів вищої освіти у процесі навчання й оволодіння спеціальністю, виявляти серед них найбільш обдарованих, створювати умови для їх творчого зростання.

Діяльність наукових гуртків зосереджена на реалізації науково-дослідних тем відповідних кафедр, вивченні здобутків науковців різних часів, опрацюванні практичних аспектів тієї чи іншої галузі та подальшому розвитку науки у цій сфері.

3-9Основними завданнями діяльності наукових гуртків є:

– оволодіння науковою методологією досліджень;

– розвиток творчого мислення та аналітичних здібностей, розширення світогляду та ерудиції;

– прищеплення навичок самостійної науково-дослідної роботи, вмінь застосовувати теоретичні знання на практиці;

– виховання потреби у вдосконаленні знань з обраної професії;

– поглиблення знань з навчальних дисциплін, що вивчаються;

– участь у розробці актуальних проблем згідно з напрямами наукових досліджень університету;

– залучення здобувачів вищої освіти до поглибленого вивчення і дослідження актуальних наукових проблем сучасності тощо.

Активна участь здобувачів вищої освіти у наукових гуртках сприяє поглибленому вивченню навчальних дисциплін, відіграє одну з найважливіших ролей в освітньому процесі здобувачів вищої освіти та їх подальшому становленні як науковців у правоохоронній і правовій сферах, набуттю практичних навичок діяльності за обраною спеціальністю.

4-10На сьогодні в Одеському державному університеті внутрішніх справ функціонують наступні наукові гуртки:

– Кафедра трудового, земельного та господарського права – науковий гурток «Правознавець».

– Кафедра оперативно-розшукової діяльності – науковий гурток «ОРД».

– Кафедра соціально-економічних дисциплін – науковий гурток «Філософська кав’ярня».

– Кафедра теорії та філософії права – науковий гурток «Феміда».

– Кафедра кібербезпеки та інформаційного забезпечення – науковий гурток «Правоохоронець».

– Кафедра криміналістики та психології – науковий гурток.

– Кафедра адміністративного права та адміністративного процесу – науковий гурток «Фортеця Права» («Arse Legis»).

– Кафедра мовної підготовки – науковий гурток «Die modern deutsche Sprache», науковий гурток «Fascinating English», науковий гурток «Джерело».

– Кафедра кримінального права та кримінології – науковий гурток «Фахівець».

– Кафедра тактико-спеціальної, вогневої та фізичної підготовки – науковий гурток «Щит і Меч».

– Кафедра цивільно-правових дисциплін – науковий гурток «Молодий цивіліст».

– Кафедра кримінального процесу – науковий гурток.

????????????????????????????????????– Кафедра адміністративної діяльності поліції» – науковий гурток «Правоохоронець-науковець».

– Кафедра конституційного та міжнародного права – науковий гурток «Конституціоналіст».

На теперішній час члени наукових гуртків мають змогу брати участь у наукових та науково-практичних конференціях, оприлюднювати власні здобутки у збірниках наукових праць та наукових журналах.

Для того, щоб стати членом наукового гуртка, Вам необхідно звернутися до науково-педагогічних працівників відповідних кафедр за обраним напрямом!

БАЖАЄМО УСПІХУ У НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ!

Гарант
освітньої (професійної) програми
«Правоохоронна діяльність»
ступеня вищої освіти «магістр»
кандидат юридичних наук,
професор                                                                                                                 Сергій АЛБУЛ

Перейти до вмісту