• Українська
  • English
×

ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ: ОНЛАЙН-ЗУСТРІЧ ІЗ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

2-13Індивідуальна освітня траєкторія – це персональний шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, що формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду, ґрунтується на виборі здобувачем освіти видів, форм і темпу здобуття освіти, суб’єктів освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання.

3-10З метою обговорення проблемних питань формування індивідуальної освітньої траєкторії в Одеському державному університеті внутрішніх справ було проведено онлайн-зустріч із здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність».

4-11Під час заходу учасникам було роз’яснено, що алгоритм формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами безпосередньо означений в Положенні про організацію освітнього процесу в ОДУВС; Положенні про порядок вільного вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти; Положенні про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті в ОДУВС та ін. Наголошено, що здобувач має право брати участь у визначенні змісту навчального плану (вільний вибір вибіркових навчальних дисциплін), визначенні форми освітнього процесу тощо.

Слід зазначити, що, враховуючи студентоцентрований, проблемно-орієнтований, скерований на особистісний саморозвиток здобувачів вищої освіти процес навчання, саме завдяки забезпеченню реалізації індивідуальної освітньої траєкторії закладаються основи для безперервного продовження освіти протягом усього життя.

7-69-3Такий підхід є найбільш прийнятним, адже метою освітньої (професійної) програми «Правоохоронна діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти є підготовка правоохоронців, які володіють компетентностями, необхідними для вирішення складних спеціалізованих завдань та практичних проблем у сфері правоохоронної діяльності під час охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

Керівник проєктної групи (гарант)
освітньої (професійної) програми
«Правоохоронна діяльність»
ступеня вищої освіти «магістр»
кандидат юридичних наук,
професор                                                                                                                                  Сергій АЛБУЛ

 5-126-118-3