• Українська
  • English
×

ОНЛАЙН-ЗУСТРІЧ ГАРАНТА ЗІ СЛУХАЧАМИ МАГІСТРАТУРИ ОПП «ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Зустрічі здобувачів вищої освіти з гарантом ОПП, обмін думками є дієвим засобом вдосконалення освітнього процесу та досягнення програмних результатів навчання. 

В Одеському державному університеті внутрішніх справ проведено чергову онлайн-зустріч гаранта ОПП «Правоохоронна діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти кандидата юридичних наук, професора Сергія Албула та начальника навчально-методичного відділу кандидата технічних наук, доцента Олександра Сіфорова зі здобувачами вищої освіти.

Гарант ОПП кандидат юридичних наук, професор Сергій Албул докладно зупинився на положеннях ОПП «Правоохоронна діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти, розкрив її цілі, мету та особливості, а також висвітлив питання щодо загальних та спеціальних компетентностей. Також було доведено інформацію щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів за ОПП. Окремо було наголошено на можливості участі у наукових гуртках університету та у наукових заходах.

У свою чергу, начальник навчально-методичного відділу університету кандидат технічних наук, доцент Олександр Сіфоров розповів про можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачами вищої освіти, порядок реалізації ними права на вибір навчальних дисциплін, а також про порядок визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах вищої освіти та у неформальній освіті. Крім цього, здобувачам було додатково роз’яснено форми контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень, порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів, а також питання практичної підготовки здобувачів вищої освіти, яка дозволяє їм здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності.

Перейти до вмісту