• Українська
  • English
×

Оголошення щодо проведення конкурсного відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у Херсонському факультеті ОДУВС

В Херсонському факультеті Одеського державного університету внутрішніх справ оголошується конкурсний відбір на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників, а саме:

Доцент кафедри загальноправових та соціально-гуманітарних дисциплін – 1 посада;
Доцент кафедри загальноправових та соціально-гуманітарних дисциплін (за рахунок коштів спеціального фонду) – 2 посади;
Доцент кафедри загальноправових та соціально-гуманітарних дисциплін (за рахунок коштів спеціального фонду) – 0,9 ставки посади;
Доцент кафедри загальноправових та соціально-гуманітарних дисциплін (за рахунок коштів спеціального фонду) – 0,6 ставки посади;
Викладач кафедри загальноправових та соціально-гуманітарних дисциплін (за рахунок коштів спеціального фонду) – 1 посада;
Викладач кафедри загальноправових та соціально-гуманітарних дисциплін (за рахунок коштів спеціального фонду) – 0,85 ставки посади;
Професор кафедри професійних та спеціальних дисциплін – 0,75 ставки посади;
Професор кафедри професійних та спеціальних дисциплін – 0,25 ставки посади;
Доцент кафедри професійних та спеціальних дисциплін – 0,25 ставки посади;
Доцент кафедри професійних та спеціальних дисциплін – 0,25 ставки посади;
Старший викладач кафедри професійних та спеціальних дисциплін – 1 посада;
Викладач кафедри професійних та спеціальних дисциплін – 0,25 ставки посади;
Професор кафедри професійних та спеціальних дисциплін (за рахунок коштів спеціального фонду) – 1 посада;
Доцент кафедри професійних та спеціальних дисциплін (за рахунок коштів спеціального фонду) – 1 посада;
Доцент кафедри професійних та спеціальних дисциплін (за рахунок коштів спеціального фонду) – 0,25 ставки посади;
Старший викладач кафедри професійних та спеціальних дисциплін (за рахунок коштів спеціального фонду) – 1 посада;
Старший викладач кафедри професійних та спеціальних дисциплін (за рахунок коштів спеціального фонду) – 0,5 ставки посади;
Викладач кафедри професійних та спеціальних дисциплін ( за рахунок коштів спеціального фонду) – 0,75 ставки посади;
Старший викладач кафедри спеціальної фізичної та вогневої підготовки – 1 посада;
Викладач кафедри адміністративного права та адміністративного процесу (за рахунок коштів спеціального фонду) – 1 посада;
Доцент кафедри професійних та спеціальних дисциплін (за рахунок коштів спеціального фонду) – 0,5 ставки посади.

Документи подаються особисто у Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ (далі – ОДУВС) у робочий час з понеділка до п’ятниці з 09.00 год. до 16.00 год.: каб. 117 за адресою: м. Херсон, вул. Фонвізіна, 1, службовий телефон (0552) 51-10 – старшому інспектору Херсонського факультуту ОДУВС Ярошенко Інні Дмитрівні.

У разі необхідності додаткову інформацію можна отримати на офіційному сайті ОДУВС: oduvs.edu.ua, або за телефоном: (048) 704 50 64 – Прохоренко Альона Вікторівна, провідний фахівець відділення по роботі з постійним складом відділу кадрового забезпечення.

Умови проведення конкурсу

Посада професора заміщується особою, яка повинна мати освітній ступінь «магістр» (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»), а також науковий ступінь та (або) вчене звання відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи.
Посада доцента заміщується особою, яка повинна мати освітній ступінь «магістр» (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»), а також науковий ступінь та (або) вчене звання відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи.
Посада старшого викладача заміщується особою, яка повинна мати вищу освіту освітнього ступеня «магістр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст») за відповідною спеціальністю, стаж науково-педагогічної роботи.
Посада викладача заміщується особою, яка повинна мати вищу освіту освітнього ступеня «магістр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст») за відповідною спеціальністю.

Заяви про участь у конкурсі мають право подавати особи, які мають вищу освіту освітнього ступеня «магістр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст») та за своїми професійно-кваліфікаційними якостями відповідають вимогам, які установлені до науково-педагогічних працівників Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року № 365), іншими нормативно-правовими актами та умовами оголошеного конкурсу, зокрема:
постійно підвищують свою кваліфікацію, професійний і науковий рівень та педагогічну майстерність;
забезпечують високий науковий і методичний рівень викладання навчальних дисциплін відповідної освітньої програми;
є авторами (співавторами) підручників, навчально-методичних посібників, інших навчальних і наукових праць, свідоцтв (патентів);
здійснюють підготовку науково-педагогічних кадрів;
мають практичний досвід службової діяльності в правоохоронних органах при заміщенні вакантних науково-педагогічних посад кафедри, на якій передбачено викладання навчальних дисциплін професійного спрямування;
дотримуються норм педагогічної етики та моралі, поважають честь і гідність здобувачів вищої освіти, прищеплюють їм любов до Батьківщини, виховують їх у дусі патріотизму;
вільно володіють державною мовою.

До участі в конкурсі не допускаються особи, які:
визнані в установленому порядку непридатними до роботи в ОДУВС;
позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на певний строк;
в інших випадках, установлених чинним законодавством.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі – кандидат), подає до відділення документального забезпечення ОДУВС для реєстрації та наступної передачі до конкурсної комісії такі документи:
заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора Одеського державного університету внутрішніх справ Кузніченка Сергія Олександровича, написану власноруч;
особовий листок з обліку кадрів;
автобіографію;
дві фотокартки розміром 4х6 см;
копії дипломів про вищу освіту освітнього ступеня «магістр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»), науковий ступінь, атестата про вчене звання, засвідчені в установленому законодавством порядку;
копію трудової книжки (за наявності в осіб, які не працюють в Університеті), засвідченої в установленому законодавством порядку;
копії паспорта громадянина України (стор. 1, 2, 3, 10, 11), свідоцтва про народження та ідентифікаційного коду, які засвідчені в установленому законодавством порядку (для осіб, які не працюють в ОДУВС);
копію документів про відношення до військового обов’язку (для військовозобов’язаних осіб, які не працюють в ОДУВС);
довідку про допуск до державної таємниці (за наявності);
характеристику з останнього місця роботи або навчання (для осіб, які не працюють в ОДУВС);
медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ;
письмову згоду на проведення перевірки поданих відомостей та зберігання, використання, оприлюднення персональних даних;
список наукових праць;
інформацію про підготовку науково-педагогічних кадрів;
документи, які підтверджують підвищення кваліфікації або стажування протягом останніх п’яти років (за наявності);
довідку про наявний практичний досвід службової діяльності в правоохоронних органах при заміщенні вакантних науково-педагогічних посад кафедри, на якій передбачено викладання навчальних дисциплін професійного спрямування;
звіт про свою роботу за попередній період (для осіб, які працюють в ОДУВС).

Кандидат може подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня та репутації тощо.
Кандидат несе відповідальність за повноту та достовірність поданих ним документів.

При поданні заяви кандидат повинен мати при собі оригінали паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, дипломів про вищу освіту та (або) науковий ступінь, атестата про вчене звання, документа про відношення до військового обов’язку (для військовозобов’язаних) та трудової книжки (за наявністю) або її завіреної копії.

Херсонський факультет ОДУВС

Перейти до вмісту