Наукове товариство курсантів та студентів

Положення про наукове товариство студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторнатів, і молодих вчених  Одеського державного університету внутрішніх справ

Одним із важливих напрямів науково-дослідної роботи в університеті є організація такої роботи серед курсантів, студентів та слухачів. Участь у науково-дослідній роботі завжди була однією з найпривабливіших складових студентського життя. Здебільшого, власне з цього починався шлях у велику науку багатьох відомих вчених. Майже на кожній з кафедр університету працюють наукові гуртки з актуальних проблем права, правоохоронної діяльності ОВС, історії, економіки тощо. Курсанти, студенти та магістранти університету активно беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських науково-практичних конференціях. Про якісний рівень робіт курсантів, студентів та магістрів університету свідчать призові місця, грамоти, грошові премії, публікації в збірниках конференцій і наукових журналах, у тому числі й фахових.

Наукове товариство студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених (далі – НТСКСАДмВ) – добровільне об’єднання студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених Одеського державного університету внутрішніх справ (далі – університет), які виявляють здібності та інтерес до науково-дослідної та науково-організаційної роботи і беруть в ній активну участь. Метою діяльності НТСКСАДмВ є координація організаційного та науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю, створення сприятливих умов для розвитку й реалізації творчих здібностей студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених, залучення їх до науково-дослідної та іншої творчої діяльності в процесі навчання, участі у вирішенні актуальних наукових проблем, сприяння розкриттю їх творчого потенціалу, підвищенню їх професійної підготовки та розширенню світогляду майбутніх фахівців-юристів, самостійності, поглибленню й творчому засвоєнню курсантами і студентами навчального матеріалу.НТСКСАДмВ у своїй діяльності керується такими принципами:

– органічне поєднання науково-дослідної роботи з навчальним процесом;

– зв’язок з науковими дослідженнями кафедр університету;

– рівноправність і самоврядування;

– відкритість діяльності;

– добровільність вступу до НТСКСАДмВ.

Координатор НТСКСАДмВ – науковий співробітник відділу організації наукової роботи університету Поліщук О.В. Координати НТКСС: 65014, Україна, м. Одеса, вул. Успенська, 1, тел. 717-33-21;   е-mail: ntksodyvs@gmail.com

  

СТРУКТУРА НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА СТУДЕНТІВ (КУРСАНТІВ, СЛУХАЧІВ), АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ УНІВЕРСИТЕТУ

Структурними одиницями НТСКСАДмВ є:

— рада НТСКСАДмВ університету;

— наукові курсантсько-студентські гуртки при кафедрах університету.

 СКЛАД НТСКСАДмВ

Голова НТСКСАДмВ — курсант 313 взводу факультету № 3 Бабенко Т.С.

Заступник голови НТСКСАДмВ – курсант 414 взводу факультету № 3 Костюк В.В.

Секретар НТСКСАДмВ — курсант 414 взводу факультету № 3 Слободянюк О.О.

Члени НТСКСАДмВ:

 Ярошенко В.В., Авілова В.В., Проданець М.Н., Ліфашина Д.Є., Трояновський Л.І., Мадей Т.К., Попова А.О., Фрунзе К.С., Руда Т.О.,  Іщук Б.М., Синанян Д.Г., Новіцький О.І., Свиріпа І.В., Руснак В.І.

  Членом НТСКСАДмВ  може бути кожний курсант і студент університету, який бажає поглибити й розширити свої професійні знання та активно займається науковою діяльністю. Прийом членів НТСКСАДмВ  здійснюється на черговому засіданн ігуртка за особистою заявою курсанта або студента.

 НАУКОВІ ГУРТКИ

Науковий курсантсько-студентський гурток при кафедрі університету є первинною структурною одиницею НТСКСАДмВ. Науковий гурток є однією з важливих форм якісної підготовки і виховання фахівців вищої кваліфікації, здатних творчо використовувати в практичній діяльності органів Національної поліції досягнення юридичної науки та науково-технічного прогресу. Вони покликані стимулювати активну творчу працю курсантів і студентів у процесі навчання й оволодіння спеціальністю, виявляти серед них найбільш обдарованих, створювати умови для їх творчого зростання. Робота в науковому гуртку включає взаємопов’язані елементи:

— навчання елементам дослідницько їдіяльності, організації та методики наукової творчості;

— науков ідослідження, що здійснюють курсанти і студенти під керівництвом професорсько-викладацького складу університету.

НАУКОВІ ГУРТКИ УНІВЕРСИТЕТУ

 1. «Правознавець»— студентський науковий гурток кафедри соціально-правових дисциплін. Працює над темою: «Актуальні проблеми правового регулювання екологічних та трудових відносин». Керівник — викладач кафедри Герман О.С.
 2. «ОРД»— курсантськи йнауковий гурток кафедри оперативно-розшукової діяльності. Працює над темами: «Основи протидії кіберзлочинності в Україні», «Правові основи боротьби з тероризмом», «Міжнародне співробітництво правоохоронних органів в протидії транснаціональній злочинності» та ін. . Керівник — доцент кафедри Ноздрін Д.О.
 3. «Соціальні та морально-етичні засади правоохоронної діяльності»— курсантсько-студентський науковий гурток кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін.Працює над темою: «Соціально-економічні засади правоохоронної діяльності».Керівник — доцент кафедри Пальшков К.Є.
 4. «Феміда»— курсантський науковий гурток кафедри теорії та історії держави і права. Працює над темою: «Державно-правов ебудівництво в умовах транзитивного суспільства». Керівник — доцент кафедри  Берендєєва А.І
 5. «Правоохоронець» — курсантсько-студентський науковий гурток кафедри кібербезпеки та інформаційного забезпечення».Працює над темою: «Актуальні питання удосконалення підготовки фахівців у протидії кіберзлочинності» Керівник — доцент кафедри Косаревська О.В.
 6. «Криміналіст» — курсантсько-студентський науковий гурток кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії працює над темою: «Криміналістичне забезпечення розслідування кримінальних правопорушень». Керівник — викладач кафедри Афонін Д.С.
 7. «Фортеця права «ArseLegis» —курсантсько-студентський науковий гурток кафедри адміністративного права та адміністративного процесу. Працює над темою:«Забезпечення прав і свобод людини в сучасних умовах адміністративно-правовими засобами». Керівник — професор кафедри Баранов С.О.
 8. «Психолог»— курсантсько-студентський науковий гурток кафедри психології та педагогіки. Працює над темою:«Психолого-педагогічні основи правозастосовної діяльності»Керівник — викладач кафедри Добровольська О.О.
 9.  «Правознавець» — студентський науковий гурток кафедри державно-правових дисциплін. Працює над темою: ««Державно-правове будівництво в умовах транзитивного суспільства». Керівник — старший викладач кафедри Македон В.В.
 10. На кафедрі іноземних мов функціонують два наукових гуртки:

«Fascinating English»— курсантсько-студентський науковий гурток кафедри іноземних мов. Керівник — старший викладач кафедри   Драпалюк К.І.

«Diemodernе deutscheSprache» — курсантсько-студентський науковий гурток. Керівник гуртка – старший викладач кафедри Бочевар А.Г.

 1. «Феміда»— курсантсько-студентський науковий гурток кафедри господарсько-правових дисциплін. Працює над темою: «Державотворення в Україні: проблеми та перспективи правового забезпечення». Керівник — доцент кафедри Журавель А.В.
 2. «Джерело»-курсантсько-студентський науковий гурток кафедри українознавства. Працює над темою: «Національно-демокративні перетворення в Україні доби державної незалежності в контексті посткомуністичних правових трансформацій». Керівник — професор кафедри Тягнирядно Є.В.
 3. «Фахівець»— курсантсько-студентський науковий гурток кафедри кримінального права та кримінології. Працює над темою: «Теоретичні та практичні проблеми протидії злочинності: кримінально-правові та кримінологічні аспекти». Керівник– доцент кафедри Кулик Л.М.
 4. «Щит і Меч» — курсантський науковий гурток кафедри тактико-спеціальної та вогневої підготовки. Працює над темою: «Удосконалення бойової, фізичної та тактико-спеціальної підготовки як фактор підвищення професійної майстерності поліцейського». Керівник — викладач кафедри Обухова Ю.В.
 5. «Молодий цивіліст»— курсантсько-студентський науковий гурток кафедри цивільно-правових дисциплін. Працює над темою: «Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток вітчизняного права у контексті гуманізації правоохоронної діяльності». Керівник –професор кафедри Андрієнко І.С.
 6. «Кримінальний процес» -курсантсько-студентський гурток кафедри кримінального процесу. Працює над темою: «Актуальні проблеми досудового слідства». Керівник – старший викладач кафедри Лісніченко Д.В.
 7. «Правоохоронець-науковець» – курсантсько-студентський гурток кафедри адміністративної діяльності ОВС та економічної безпеки. Працює над темою: «Забезпечення прав та свобод громадян в адміністративній (поліцейській) діяльності». Керівник – викладач кафедри Крижановська О.В.

лобановский александркт это