Кафедра спеціальної фізичної та вогневої підготовки Херсонського факультету

Кафедра спеціальної фізичної та вогневої підготовки Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ створена в 2014 році на виконання наказів Міністра МВС України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з питань організації підготовки кадрів у ВНЗ МВС України» від 17.07.2014 року № 693,  заступника Міністра − керівника апарату «Про організаційно-штатні зміни у ВНЗ МВС» від 13.08.2014 року № 813 та наказу ректора ОДУВС № 7 від 21. 01.2015 року.

Кафедра є навчально-науковим структурним підрозділом Херсонського факультету.

Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує навчальну, виховну, методичну і науково-дослідну роботу з підготовки юристів та працівників Національної поліції зі спеціальностей «Правоохоронна діяльність» й «Право».

Основні завдання кафедри:

− організація і здійснення підготовки фахівців з навчальних дисциплін, які закріплені за кафедрою;

− проведення наукових досліджень за профілем кафедри;

− надання методичної допомоги керівництву факультету та адміністративно-командному складу курсів в організації та проведенні виховної роботи зі слухачами, курсантами і студентами.

Кафедра здійснює викладання навчальних дисциплін:

− Фізична підготовка;

− Фізичне виховання;

− Вогнева підготовка;

− Тактико-спеціальна підготовка;

− Долікарська допомога;

− Домедична допомога.

Науково-педагогічний склад кафедри об’єднує загальна справа підготовки фахівців-правоохоронців та правознавців, забезпечує професійну готовність працівників поліції та правознавців на рівні сучасних вимог із таких напрямків, як:

1) фізична підготовка − допомагає суттєво підвищити рівень загальної та спеціальної фізичної підготовки правоохоронців, вміло застосовувати заходи фізичного впливу, прийоми самооборони та рукопашного бою в екстремальних ситуаціях при затримці правопорушників та захисту від нападу озброєних злочинців, формувати здатність витримувати значні фізичні та психологічні навантаження під час виконання службових обов’язків з охорони громадського порядку та у боротьбі із злочинністю;

2) вогнева підготовка − допомагає засвоєнню курсантами знань з ТТХ, матеріальної частини вогнепальної зброї Національної поліції (пістолетів ПМ, Форт-12, снайперської гвинтівки Драгунова, автомата АКС-74У) та заходів безпеки при користуванні нею; досконалому оволодінню навичками стрільби із зазначених видів зброї, набуттю досвіду практичних стрільб (в тому числі прийомів та правил швидкісної стрільби, в різних умовах, з різних положень тощо);

prpg

3) тактико-спеціальна підготовка − сприяє засвоєнню курсантами тактичних прийомів попередження та припинення адміністративних і кримінальних правопорушень у громадських місцях; підстав та порядку застосування працівниками поліції заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї; тактиці першочергових дій працівника поліції на місці події; порядок перевірки документів та доставлення в поліцію осіб, підозрюваних у вчиненні правопорушення тощо.

4) долікарська (домедична) допомога ‒ забезпечує засвоєння правоохоронцями та майбутніми юристами сучасних медичних знань та практичних прийомів надання долікарської  допомоги потерпілим, вмінням та навичкам  тактично грамотно діяти в екстремальних ситуаціях з порятунку життя та збереження здоров’я громадян.

Організація фізичного виховання та спорту в Херсонському факультеті ОДУВС відноситься до основних завдань та проводиться з метою підвищення рівня фізичної підготовки працівників та курсантів факультету, необхідної для виконання оперативно-службових завдань, створення умов для підвищення фізичних якостей кожного правоохоронця.

Науково-педагогічний склад кафедри представлено одним кандидатом педагогічних наук, доцентом, чотирма магістрами фізичного виховання та права, в тому числі чотирма майстрами та двома кандидатами у майстри спорту України.

Для занять спортом є необхідна матеріально-технічна база – стадіон (5250 м2) та три спортивні зали (простора зала для ігрових видів спорту (700 м2), борцівська зала із сучасним борцівським килимом для занять із рукопашного бою та самбо для проведення практичних занять зі спеціальної фізичної підготовки та тренувань з боротьби самбо та дзюдо (112 м2), тренажерна зала «Атлант» (72 м2), відкритий літній спортивний майданчик (780 м2), різноманітні сучасні тренажери та спортивний інвентар, технічні засоби навчання, стрілецький тир (300 м2) тощо.

Фізкультурно-масова та оздоровча діяльність на факультеті реалізується шляхом проведення та участі курсантів та студентів у першостях підрозділу з професійно-прикладних видів спорту; обласних, всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях.

У відповідності з графіком роботи на факультеті функціонують чотири спортивні секції, зокрема: секції боротьби самбо та дзюдо,  рукопашного бою та ігрових видів спорту, в яких у позаурочний час займаються біля 90 курсантів та студентів факультету.

Курсанти і студенти активно беруть участь у спортивних змаганнях різного рівня, є переможцями та призерами обласних, загальнодержавних та міжнародних турнірів.

Викладачами кафедри готуються та видаються методичні розробки, навчальні посібники на допомогу курсантам, студентам та практичним працівникам правоохоронних органів, проводяться міжкафедральні науково-практичні семінари, викладачі беруть участь у відомчих вузівських та Всеукраїнських конференціях з відповідної тематики.

Кафедра підтримує співробітництво із спорідненими підрозділами відомчих закладів вищої освіти МВС України.

Науково-педагогічний склад розвиває кращі традиції минулих поколінь працівників кафедри та ветеранів факультету, вносить вагомий вклад у почесну справу навчання та фізичного виховання фахівців для Національної поліції України.

За останні роки працівниками кафедри підготовлено та видано ряд навчальних посібників:

  1. Основи керування автомобілем і безпека дорожнього руху. Методика проведення занять з автомобільної підготовки : [навчально-методичний посібник для викладачів та курсантів ВНЗ МВС України] / Тарас Степанович Вайда, Віктор Петрович Маковій, Наталія Володимирівна Шахман. – 2-е вид., розшир. та доповн. – Харків: Харків юридичний, 2012. – 515 с.
  2. Професійна етика водія та культура водіння. Методика проведення занять з автомобільної підготовки / Т.С. Вайда : навчально-методичний посібник для викладачів та курсантів ВНЗ МВС України. – видання друге, доповнене. – Харків: Харків юридичний, 2013. – 264 с.
  3. Основи виховання працівників ОВС / Вайда Т.С., Черкашин А.І., Доценко В.В. : практичний посібник [Текст]. – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2014. – 318 с.
  4. Будова й основи технічного обслуговування легкового автомобіля. Методика проведення занять з «Автомобільної підготовки» / Т.С. Вайда, О.Ю. Прокопенко : навчальний посібник. – Харків: Видавництво «Смугаста типографія», 2015. – 376 с.
  5. Стройова підготовка правоохоронців. Методика проведення практичних занять / Тарас Вайда : навч.-метод. посіб. − Херсон: РВВ ОДУВС, 2016. − 140 с.
  6. Водіння легкового автомобіля. Методика проведення занять з практичного навчання: навчально-методичний посібник для інструкторів з водіння та курсантів ВНЗ МВС України. – Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2017. – 600 с.
  7. Долікарська допомога : навчальний посібник. − Херсон: Олді-плюс, 2018. − 848 с.

 

 

Електронна адреса кафедри: Vajda2015@ukr.net

Поштова адреса: 73034, м. Херсон, вул. Фонвізіна, 1.

Тел. (0552) 33-40-45