ХЕРСОНСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

1

3Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ утворений наказом МВС України від 17.07.2014 № 693 та здйснює підготовку фахівців освітнього рівня «бакалавр» за напрямами 081 «Право» та 026 «Правоохоронна діяльність».

  У Херсонському факультеті ОДУВС здійснюється поглиблена теоретична й практична підготовка з навчальних дисциплін, які спрямовані на формування професійних знань, умінь та навичок, необхідних для виконання завдань, покладених на поліцію, здійснення правоохоронної діяльності та інших видів діяльності у галузі права.

  4На факультеті створено перспективний колектив, який має значний педагогічний і практичний досвід; на належному рівні здійснюється науково-методичне та наукове забезпечення, наявна власна достатня матеріально-технічна база, яка постійно удосконалюється.

  Історія факультету починається з 1973 року. Як навчальний заклад Міністерства внутрішніх справ України факультет пройшов різні етапи становлення: 1973–1983 рр. – Міжреспубліканська школа підготовки молодшого та середнього начальницького складу МВС СРСР; 1983–1991 рр. – Херсонська спеціальна середня школа міліції МВС СРСР; 1991–1992 рр. – Херсонська спеціальна середня школа міліції МВС України; 1992–1997 рр. – Херсонське училище міліції МВС України; 1997–2002 рр. – Херсонський факультет Запорізького юридичного інституту МВС України; 2002–2011 рр. – Херсонський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ, а у липні 2014 році було створено Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ

   5 Факультетський комплекс розміщується у м. Херсоні по вул. Фонвізіна, 1.

  Навчальний фонд містить 12 лекційних залів, 44 навчальних аудиторії, 3 комп’ютерних класи, 1 криміналістичний полігон, 3 спортивних зали, 1 стадіон, 1 стрілецький тир, 1 стройовий плац, 2 бібліотеки з читальними залами (1 – спеціальна, 1 – загальна). Також факультету належить 1 гуртожиток на 230 місць, 1 їдальня на 600 місць, гаражі, майстерні та інші господарські споруди.

  Якісна підготовка фахівців забезпечуватиметься високим професійним рівнем науково-педагогічних кадрів. На факультеті функціонують три кафедри:

  • Кафедра загальноправових та соціально-гуманітарних дисциплін;
  • Кафедра професійних та спеціальних дисциплін;
  • Кафедра спеціальної фізичної та вогневої підготовки.

  6Кафедрами факультету розроблено необхідне навчально-методичне забезпечення навчального процесу: навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін; тексти лекцій, плани семінарських, практичних занять, завдання для індивідуальної і самостійної роботи курсантів (студентів) (у т.ч. із використанням інформаційних технологій), комплексні контрольні роботи для перевірки знань з гуманітарної і соціально-економічної, природно-наукової, професійної та практичної підготовки; тематика і методичні вказівки для виконання курсових робіт, програми практик, критерії оцінювання знань і вмінь курсантів (студентів).

  І2нформаційне забезпечення освітньої та наукової діяльності здійснюється за допомогою бібліотечного комплексу, який складається з сучасно оформлених читальних залів із книжковим фондом понад 14200 примірників. Бібліотека формує свій фонд не тільки на паперових, а й на електронних носіях інформації. У ній забезпечено доступ читачів до Інтернету, електронної бази лекцій, планів семінарських та практичних занять, програм навчальних дисциплін, посібників та підручників.

  Працівники факультету мають досвід розробки та експертизи законодавчих і підзаконних актів; написання монографій, навчальних посібників, науково-методичних рекомендацій, рекомендованих для використання у підготовці студентів і курсантів Міністерством освіти і науки України.

Контакти:

м. Херсон, вул. Фонвізіна, 1

Чергова частина

Тел:(055) 239-50-92

Навчально-методичний відділ ХФ

Тел:(055)239-51-00

E-mail: valeddinovna@ukr.net